• odbieranie, zbieranie, transport i przekazywanie do unieszkodliwienia odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
  • organizacja i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
  • odzysk odpadów mający na celu przygotowanie przetworzonych w ten sposób odpadów do dalszego zagospodarowania – odzysku bądź recyklingu,
  • zimowe utrzymywanie dróg, ulic i placów (tj. likwidacja skutków zimy poprzez mechaniczne i ręczne odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną, zraszanie nawierzchni solanką),
  • utrzymywanie czystości dróg i placów w pozostałych okresach roku,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i innymi wynikającymi z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!